100BİN Tebessüm

Uzaklar? yak?n eden, kalpleri birle?tiren 11 Y?l

MEC Vakf? 11. Uluslararas? Kurban Organizasyonunun da??t?m a?amas?nday?z! Avustralya Mahmud Es’ad Co?an Vakf? olarak “100 bin tebessüm” ça?r?s?yla 11.’sini düzenledi?imiz Hicri 1437 Uluslararas? Kurban Organizasyonu kapsam?nda, kurban paketlerini Endonezya’n?n Nusa Tenggara Barat Bölgesi’nde gerçek ihtiyaç sahiplerine ilk elden ula?t?r?yoruz.

Uluslararas? Kurban Organizasyonumuz kapsam?nda özenle seçilen kurbanl?klar, helal tescilli modern kesimhanelerde her bir a?amas? vakf?m?z görevlileri taraf?ndan kontrol edilerek kesildi. Kesim sonras? paketlenmesi yap?lan kurban etleri, uzun süren resmi i?lemlerin ard?ndan, so?uk hava zinciri korunarak, bu y?l da??t?m?n yap?laca?? Endonezya’n?n Nusa Tenggara Barat Bölgesi‘ne ula?t?r?ld?.

Vakf?m?z?n bu y?lki da??t?mlar?, 6 Kas?m 2016 Pazar günü Orta Lombok’ta düzenlenen büyük bir törenle ba?lad?. Tespiti yap?lan binlerce Endonezyal? ihtiyaç sahibi aileye emanetleriniz, selamlar?n?z e?li?inde sevgi ve karde?lik duygular?m?zla ve tebessümle ilk elden teslim edildi. Düzenlenen törende yap?lan karde?lik ve sevgi eksenli konu?malar, sunulan nezih ikramlarla misafirlerimizin sizin ad?n?za memnun edilmeleri için azami gayret gösterildi.

Vakf?m?z?n kurucusu Say?n Muharrem Nureddin Co?an, da??t?m organizasyona i?tirak ederek bizzat kurban etlerini ta??y?p gerçek ihtiyaç sahibi karde?lerimize ilk elden takdim etti.

Sadece Allah (cc.) r?zas?n? umarak, gerçek ihtiyaç sahibi karde?imize ula?t?r?lan hediyelerinizin vesile oldu?u tebessüm ve hay?r Russell Wilson Jersey dualar?n mutlulu?unu, siz hay?rsever karde?lerimizle birlikte ya??yoruz.

Kurban paketlerinin da??t?m Russell Wilson Authentic Jersey a?amas?, en ücra kö?elerde ya?ayanlar dahil yakla??k 100 bin aileye Russell Wilson Womens Jersey ula?acak ?ekilde devam ediyor.

Katk?da bulunan tüm dostlara te?ekkür ediyor, 12. y?lda, Hicri 1438 Uluslararas? Kurban Organizasyonumuzda tekrar bir ve beraber olmay? diliyoruz.

Mahmud Es’ad Co?an Vakf?, Avustralya,
11.11.2016

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir