8milyarsalavat

8 milyar salavât kampanyas? her sene Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)’in dünyay? te?riflerinin y?l dönümü olan Russell Wilson Youth Jersey 12 Rebiülevvel gününü salavât ve dualarla kutlamak amac?yla yap?lmaktad?r.

Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.), di?er peygamberler gibi belirli bir kavim veya gruba de?il, tüm insanl??a peygamber olarak gönderilmi?tir. Bu sebeple en az?ndan yeryüzündeki ya?ayan tüm insan say?s? kadar salavât okuyarak bu kutlu ân?n sevinci Russell Wilson Kids Jersey hem dua hem de hürmetle ya?at?lmaktad?r.
8milyarsalavât.com web sayfas? ayn? zamanda Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)’e salavât okumay? te?vik ve bu konuda bir bilinç olu?turmak amac?yla kuruldu.

Binder ?nsan ve Çevre Derne?i ve Son Peygamber Platformu, sayfan?n kurucu ve içerik sa?lay?c?lar?d?r.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yüce ahlak? ve ö?retilerinin insanl??a yol göstermesi, rehber olmas? en büyük arzular?m?zdan birisidir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir