“FARKINDAYIZ, FARKLIYIZ, ZİNDEYİZ”

Gebze ?lim, Kültür ve Çevre Kulübü Derne?i (?LKÇEV) olarak ba?vurdu?umuz “FARKINDAYIZ, FARKLIYIZ, Z?NDEY?Z” gençlik projemiz ?çi?leri Bakanl??? Dernekler Dairesi Ba?kanl??? Kapsam?nda desteklenmeye hak kazand?.

 “FARKINDAYIZ, FARKLIYIZ, Z?NDEY?Z”  gençlik projesi kapsam?nda 50 ö?renci ile 24 hareketlilik yap?lacakt?r.

 

Proje Amac? :

Proje ile  Gebze, Dilovas? ,Çay?rova ve Dar?ca’da Ya?ayan Gençler(%20’si Hafif  Zihinsel Engelli)  ikamet eden 8-29 ya? aras? çocuk ve gençlerin izcilik ve spor çal??malar? ile topluma faydal?, do?aya sayg?l? ve birlikte ya?ama kültürünü benimsemi?, model olabilecek örnek bir gençli?i izci and ve türesi ?????nda tarihini ö?renen, ata sporlar?n? tan?yan, kendi öz de?erlerine sahip ç?kan   sorumlu Joe Montana Authentic Jersey birey olmalar?n? sa?lamak, toplumsal kat?l?mlar?na ve sosyal hayata adaptasyonlar?na destek olmak amaçlanmaktad?r. Kendilerinin ve ülkelerinin gelece?inde söz ve karar sahibi,  giri?imci, özgüveni yüksek, geçmi? ile gelecek aras?nda köprü olabilecek ideal genç lider adaylar?n?n topluma aidiyet duygular?n? geli?tirmek projenin di?er amac?d?r.

        Proje kapsam?nda yap?lacak ?zcilik faaliyetleri ile Gebze’de ?zcilik için fark?ndal?k olu?turmak, ?zcilik, oryantiring, model uçak, masa tenisi, bilek güre?i ve tarihi Türk okçulu?u gibi di?er spor etkinlikleri ile gençlerin sosyal çevreye uyumlar?n? sa?lamak; Türkiye’nin çe?itli illerinde e?itim ve tarihi ön plana ç?karan, de?erlerini ö?renebilece?i gezi, kamp ve e?itimlerle ideal genç olmalar?n? sa?lamak amaçlanm??t?r.  

Projenin Konusu :

Fark?nday?z, Farkl?y?z, Zindeyiz” projesi ile Gebze Joe Montana Womens Jersey ?lim Kültür ve Çevre Kulübü Derne?i olarak amac?m?z; “milli ve ahlaki de?erlere ba?l?, e?itimli, kültürlü, çevreye duyarl?, yeteneklerinin bilincinde, ça??n gereklerine göre donanm??, özgüven sahibi,  izci and ve türesine göre ya?ayan, vatan?n? seven güzel ahlakl?, geçmi? ile gelecek aras?nda köprü olabilecek gençleri; ülkesine ve milletine yararl? insanlar olmalar? için, ara?t?r?c?, ke?fedici, birle?tirici bir bak?? aç?s?yla yeteneklerini geli?tirmek ve toplumsal ya?ama gönüllü olarak kat?lacak ?ekilde yeti?tirmektir. Kulübümüz bu amaca ula??lmas? noktas?nda en önemli yöntemin ?zcilik ve tarihi de?erleri içeren spor ve etkinlikler oldu?una inanmaktad?r.

    Gebze, Dilovas?, Çay?rova ve Dar?ca’da Ya?ayan Gençler (%20’si Hafif Zihinsel Engelli), 8-18 ya? aras? 25 k?z 25 erkek çocuk ve gençlerden olu?an toplam 50 ki?ilik ( 10 tanesi Hafif Zihinsel Engelli) hedef kitle ile 6 izci lideri kapal? alan e?itimleri yapacak; e?itimler haftada 2 saat olacak ?ekilde 8 ayl?k e?itim döneminde program dahilin de 32 haftada tamamlanacak ve Türkiye ?zcilik Federasyonu ?zcilik temel bilgileri, ki?isel geli?im, güzel ahlaki de?erler geleneksel Türk okçulu?u e?itimi konular? yap?lacak program dahilinde uygulanacakt?r.

    Bununla birlikte 5 haftal?k süreçte aç?k alan oryantiring, bilek güre?i, do?a yürüyü?ü, Geleneksel Türk okçulu?u e?itimi, masa tenisi,  model uçak ve sosyal faydal?, kültürel gezi çal??malar? yap?lacakt?r.

    Program dahilin de, otobüslerle ?stanbul’un özellikle tarihi yerleri profesyonel gezi rehberi e?li?inde gezilerek; tarihi kültürel etkinlikler yap?lacakt?r. Geleneksel Türk okçulu?unun e?itimi de proje kapsam?nda kulübümüz organizesinde yapt?r?lacakt?r.

     Ayr?ca hedef kitleden olan izcilerin 4 adet kulüp kamp?na ve Türkiye ?zcilik Federasyonu (T?F) milli bilinç kamplar?na kat?l?m? sa?lanacakt?r.

     Böylece Gebze, Dilovas?, Çay?rova ve Dar?ca’da ?zcilik ve geleneksel Türk okçulu?u yayg?nla?acak, gençler kötü al??kanl?klardan uzakla?m??, izcili?in ve tarihimizin evrensel prensipleri ile vatan?na kar?? görevini yapan, ?zcilik türesine uyan, ba?kalar?na her zaman yard?mc? olan bireyler olarak yeti?ecektir. Gebze ilçesinde bireysel ve toplumsal anlamda güzel ahlaki de?erlerin yayg?nla?mas? için fark?ndal?k olu?acakt?r. Unutmaya yüz tutmu? geleneksel Türk okçulu?unu gençlerimiz ö?renecek ve bu sporu yayg?nla?t?rarak geçmi? ile gelecek aras?nda bir köprü olu?turacak de?erlerine ba?l? tarihini bilen ülkesine ve milletine yararl? insanlar yeti?ecektir.

Proje Gerekçesi :

Projede gerçekle?tirilecek olan kapal? alan ve aç?k alan izcilik ünite çal??malar?, kamplar, geleneksel Türk okçulu?unun e?itimi ile program?n a?a??daki hedefleri ile birebir örtü?mektedir.   

  • Gençlerin ki?isel ve sosyal geli?imlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekle?tirmelerine imkân sa?lanmas?,
  • Gençler aras?nda, ortak bir amaç etraf?nda birlikte çal??man?n ve ho?görünün te?vik edilmesi,
  • Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayat?n her alan?na etkin kat?l?m?n?n te?vik edilmesi,
  • Sosyal d??lanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirmesi,
  • Gençlerin aileleriyle ve toplumla ileti?imlerinin daha sa?l?kl? hale getirilmesi, özgüvenlerinin, duyarl?l?klar?n?n ve ya?ad?klar? topluma aidiyet duygular?n?n geli?tirilmesi,
  • Gençlikle ilgili Joe Montana Youth Jersey faaliyetleri bulunan sivil toplum kurulu?lar?n?n desteklenmesi,
  • Zihinsel engelli gençlerde sosyal uyumun geli?mesi ve akranlar? ile ayn? ortamlarda bulunmas?.

 https://www.dernekler.gov.tr/

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir