‘GEÇ KALMA, ZİNDE KAL’ Gençlik Projesi Açılış Programı Yapıldı

‘GEÇ KALMA, Z?NDE KAL’ Gençlik Projesi Aç?l?? Program? Yap?ld?
Gençlik ve Spor Bakanl??? Gençlik Projeleri Destek Program?(2016/2) kapsam?nda desteklenen ve Gebze ?lim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derne?i(?LKÇEV) taraf?ndan yürütülen ’GEÇ KALMA, Z?NDE KAL’ gençlik projesinin aç?l?? program? gerçekle?tirildi.
 
Gebze ?lim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derne?i(?LKÇEV) konferans salonun da düzenlenen aç?l?? program?na çe?itli kamu kurum ve kurulu?lar?n?n yetkilileri, sivil toplum kurulu?lar? temsilcileri, e?itimciler vatanda?lar ve projede yer alan ö?renciler  kat?ld?. 
Proje Koordinatörü Tuncay Ba?o?lu yapt??? aç?klama da; ‘’Proje ile  Gebze, Dilovas? ,Çay?rova ve Dar?ca’da Ya?ayan Gençler(%20’si Hafif  Zihinsel Engelli)  ikamet eden 14-29 ya? aras? çocuk ve gençlerin izcilik ve spor çal??malar? ile topluma faydal?, do?aya sayg?l? ve birlikte ya?ama kültürünü benimsemi?, model olabilecek örnek bir gençli?i izci and ve türesi ?????nda tarihini ö?renen, ata sporlar?n? tan?yan, kendi öz de?erlerine sahip ç?kan   sorumlu birey olmalar?n? sa?lamak, toplumsal kat?l?mlar?na ve sosyal hayata adaptasyonlar?na destek olmak amaçlanmaktad?r. Kendilerinin ve ülkelerinin gelece?inde söz ve karar sahibi,  giri?imci, özgüveni yüksek, Joe Montana Kids Jersey geçmi? ile gelecek aras?nda köprü olabilecek ideal genç lider adaylar?n?n topluma aidiyet duygular?n? geli?tirmek projenin di?er amac?d?r.
Proje kapsam?nda yap?lacak ?zcilik faaliyetleri ile Gebze’de ?zcilik için fark?ndal?k olu?turmak, ?zcilik, Joe Montana Jersey oryantiring,  model uçak, masa tenisi, bilek güre?i ve Joe Montana Authentic Jersey tarihi Türk okçulu?u gibi di?er spor etkinlikleri ile gençlerin sosyal çevreye uyumlar?n? sa?lamak; Türkiye’nin çe?itli illerinde e?itim ve tarihi ön plana ç?karan, de?erlerini ö?renebilece?i gezi, kamp ve e?itimlerle ideal genç olmalar?n? sa?lamak amaçlanm??t?r.’’dedi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir