İLKÇEV, 2017 Baba-Oğul Deniz Kampını Düzenledi

?LKÇEV, 2017 Baba-O?ul Deniz Kamp?n? Düzenledi

Gerçekle?tirdi?i gençlik ve izcilik faaliyetleriyle ad?ndan söz ettiren Gebze ?lim, Kültür ve Çevre Kulübü Jerry Rice Kids Jersey Derne?i (?LKÇEV), 09 – 10 Eylül 2017 tarihlerini oldukça etkin geçirdi.
?LKÇEV’de toplanan üyeler, haz?rl?klar?n tamamlanmas?ndan sonra kamp alan?na hareket ettiler. Reuben Foster Jersey Alt? ki?ilik gruplar olu?turan babalar ve o?ullar kamp alan?na ula??nca hemen çad?rlar?n? kurarak kamp alan?na yerle?tiler. Kulüp önderi, be? izci lideri, izci ve izci gönüllülerinden olu?an 55 ki?ilik ekiple keyifli bir hafta sonu geçirip, do?a ve denizle bütünle?erek kentte ya?am?n meydana getirdi?i stres ve yorgunlu?u att?.
Kamp müdürü S?dd?k Ayçiçek önderli?inde sportif etkinlikler ve de?erler e?itimi gibi faaliyetlerde bulunup denizde stres atan üyeler ve gençler, ak?am da kamp ate?i önünde müzik e?li?inde ikramlar e?li?inde muhabbet etti. Gençler ise hünerlerini sergiledi. Sabah sporu ve do?a yürüyü?ü ile devam eden kamp, denizde yap?lan yüzme, deve güre?i yar??malar? ve su oyunlar? ile tamamland?. Baba o?ul kamp?na kat?lan üyeler ve gençlerin faaliyetlerden oldukça zevk ald???, yeni dostluklar olu?turuldu?u, var olan dostluklar?n da peki?tirildi?i görüldü.
?LKÇEV Yönetim Kurulu Ba?kan? Dr. ?lhan Kad?o?lu; ’’Bundan sonra da pek çok faaliyete imza atmaya haz?rlanan Gebze ?lim, Kültür ve Çevre Kulübü Derne?i (?LKÇEV) üye ve gönüllülerinin hafta sonu gerçekle?tirilen Reuben Foster Authentic Jersey deniz kamp?yla hem stres ve s?k?nt?lardan kurtulup, hem de enerji depolayarak yeni sezona haz?r olduklar?n?” belirtti.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir