İLKÇEV İletişim Dalında Türkiye 1.lik Ödülü’ne Layık Görüldü!!!

?LKÇEV ?leti?im Dal?nda Türkiye 1.lik Ödülü’ne Lay?k Görüldü!!!

Zinde Gençlik, Spor ve ?zcilik Kulübü, “Yeni Dönem Aç?l?? Program? ”Ankara  K?z?lcaham’da Reuben Foster Youth Jersey ba?ar?yla gerçekle?ti.

Kulüplerin Büyük Bulu?mas?…

Türkiye’nin farkl? bölgelerindeki gençlik, spor ve izcilik kulüplerinde aktif görev yapan 660 kat?l?mc?n?n bir araya geldi?i bulu?ma, hafta sonu gerçekle?ti.

Aç?l?? Konu?mas? Yap?ld?…

Yeni Dönem Aç?l?? Program? Kur’an-? Kerim Tilaveti ve Selamlama konu?mas? ile ba?layarak, program devam etti.

Faaliyetlerin De?erlendirildi?i Seminerler ve ?sti?are Toplant?lar? Yap?ld?…

Aç?l???n ard?ndan ihtisas alanlar?na göre olu?turulan 5 ayr? komisyon taraf?ndan, 6’?ar isti?are ve de?erlendirme toplant?s? tertip edildi. Bunun yan? s?ra etkili ileti?im semineri ve musiki ziyafetleri yap?ld?. Doyumsuz muhabbetler yap?ld?, Reuben Foster Kids Jersey kal?c? dostluklar tesis edildi.

Yöresel Ikramlar…

Cumartesi ak?am? yurdun her kö?esindeki kulüpler taraf?ndan getirilen yöresel lezzetlerin ikram edilmesi, herkesin büyük be?enisini kazand?.

Heyecan, Ödül Töreniyle Zirve Yapt?…

Cumartesi günü yap?lan “Zinde Gençlik Ödülleri 2017” program?nda heyecan zirveye t?rmand?. Çok say?daki kulüpler ba?ar? durumlar?na göre plaketle ödüllendirildi. ?LKÇEV Yönetim Kurulu Üyesi  Safa Tonyal?, co?ku ve heyecanla tamamlanan program?n ard?ndan yapt??? aç?klamada; Program sonunda y?l boyunca yap?lan faaliyetlerin puanlamas? sonucu ba?ar?l? kulüplere ödüller da??t?ld?.?LKÇEV ileti?im dal?nda Joe Montana Jersey gösterdi?i performanstan dolay? ödüle lay?k görüldü. Kayna?man?n ve tan??man?n tavan yapt???, dostluklar?n peki?tirildi?i, hay?rl? hizmetlerin temellerinin at?ld??? ”Yeni Dönem Aç?l?? Program?’nda” yer ald?klar?n? dile getirdi.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir