İLKÇEV,’’FARKINDAYIZ, FARKLIYIZ, ZİNDEYİZ’’GENÇLİK PROJESİ ONAYLANDI

?LKÇEV,’’FARKINDAYIZ, FARKLIYIZ, Z?NDEY?Z’’GENÇL?K PROJES? ONAYLANDI

Gebze ?lim, Kültür ve Çevre Kulübü Derne?i (?LKÇEV) olarak ba?vurdu?umuz “FARKINDAYIZ, FARKLIYIZ, Z?NDEY?Z” gençlik projemiz ?çi?leri Bakanl??? Dernekler Dairesi Ba?kanl??? Kapsam?nda desteklenmeye hak kazand?.

 “FARKINDAYIZ, FARKLIYIZ, Z?NDEY?Z”  gençlik projemiz kapsam?nda 50 ö?renci ile 24 hareketlili?imiz olup, Ekim ay?nda projemize start verece?iz.  

?LKÇEV Gençlik Komisyonu Ba?kan? ve Proje Üyesi Safa Antonio Brown Kids Jersey Tonyal? çal??malar? ile ilgili bilgi verdi. Tonyal?; “Kulübümüz Antonio Brown Jersey 2006 Y?l? ?ubat ay?ndan bu yana Gebze bölgesinde  gençlik çal??malar?na katk?da bulunmak amac?yla faaliyet göstermektedir. Gebze bölgesinde gençlik çal??malar?nda en iyi metot olarak kabul etti?imiz ve kulübümüzü kurdu?umuz günden bu güne ?zcilik ve Spor faaliyetlerimiz gençlerimizi yeti?tirme ve yönlendirmede gönüllü Antonio Brown Authentic Jersey olarak taraf?m?zdan yürütülmektedir.” dedi. Safa Tonyal?, hedef kitlelerinin gençler oldu?unu belirterek, Gebze bölgesinde genç nüfus yo?unlu?unun fazla olmas?ndan dolay? bu potansiyeli de?erlendirme amac?nda olduklar?n? kaydetti.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir