İLKÇEV’İN KONUĞU REKTÖR PROF.DR. HALUK GÖRGÜN’DÜ

?LKÇEV’?N KONU?U REKTÖR PROF.DR. HALUK GÖRGÜN’DÜ
Gebze ?lim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü (?LKÇEV) ‘in Sal? Seminerlerinin 164.yap?ld?.
Yo?un bir kat?l?m?n oldu?u programa, Gebze Müftüsü Orhan Örnek, Çay?rova ?lçe Milli E?itim Müdürü Azmi Tunç, Ak Parti Gebze ?lçe Ba?kan? Hasan Soba, Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, Gebze Belediyesi Eski Ba?kanlar?ndan Hüseyin Öztürk, Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, Daire ve Okul Müdürleri ile çok say?da dinleyici kat?ld?.
Program, ?LKÇEV Ba?kan? Dr. ?lhan Kad?o?lu’nun aç?l?? konu?mas?yla ba?lad?. Kad?o?lu, Dernek faaliyetleri hakk?nda bilgi vererek bu sene Bakanl?kça onaylanan 2 projeleri oldu?unu ve bu projelerle birçok gence ula?arak faaliyetlerde bulunacaklar?n? anlatt?. Derne?in herkese aç?k oldu?unu, özellikle gençleri dernek faaliyetlerine kat?lmaya davet etti.
Daha sonra proje tan?t?mlar? yap?ld?. ?çi?leri Bakanl???n?n projesi olan Joe Montana Authentic Jersey “FARKINDAYIZ, FARKLIYIZ Z?NDEY?Z” isimli projenin koordinatörü Serkan Varen projeyle ilgili bilgi verdi. Gençlik ve Spor Bakanl???n?n projesi olan, “GEÇ KALMA , Z?NDE KAL” isimli proje hakk?nda da proje koordinatörü Tuncay Ba?o?lu, proje kapsam?nda yap?lacak faaliyetler ve projelerle ilgili bilgi verdi.
Daha sonra program konu?u Gebze Teknik Üniversite Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, kürsüye geldi.
Görgün, Tam 2 sene önce yine ?LKÇEV’ e geldi?ini o zaman çok güzel bir sinerji olu?tu?unu ve o günden beri ?LKÇEV’ in faaliyetlerini yak?ndan takip etti?ini, çok faydal? çal??malar yapan bir STK oldu?unu belirterek Dernek Ba?kan? Dr. ?lhan Kad?o?lu’na te?ekkür etti.
Göreve geldi?i 2014 y?l?ndan bugüne kadar Üniversite bünyesinde yap?lan i?leri ve bu süre zarf?nda nereden nereye geldiklerini grafiklerle anlatan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, Özellikle, geçti?imiz günlerde Cumhurba?kan?m?z Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan aç?klanan Gebze Teknik Üniversitesinin, Ara?t?rma Üniversitesi olmas?n? ve Türkiye’de ilk 10 Üniversite içinde olmalar?n?n kendilerini çok gururland?rd???n? ve bu ba?ar?da herkesin pay?n?n oldu?unu söyledi Yine Dünya’da ilk 601-800 Üniversite içinde olarak binlerce Üniversiteyi geride b?rakmalar?n?n büyük bir ba?ar? oldu?unu belirtti
3 sene öncesine göre hem Lisans hem de Lisansüstü ö?renci say?s?nda büyük bir art?? oldu?unu bu art?? olurken kalitenin korundu?unu ve hedeflerinin Joe Montana Womens Jersey say?y? daha da artt?rmak oldu?unu söyledi.
Gebze Teknik Üniversite ö?rencilerinin daha okurken i? bulduklar?n?, mezun ö?rencilerinin %80 inin kendi mesleklerini yapt?klar?n?, GTÜ’ nin günden güne daha cazip hale geldi?i ve bölümlerin taban puanlar?n?n yükseldi?ini belirtti.
Devlet Üniversitesi olarak, çok güçlü bir Vak?f kurduklar?n? ve geçen sene Gebze Teknik Üniversitesini kazanan her ö?renciye kar??l?ks?z burs verdiklerini, buda Üniversite’yi cazip hale getirdi?ini söyledi.
Üniversitelerinde, gelece?i olan yeni bölümler açt?klar?n?, Yurt d???ndan sahas?nda deneyimli Bilim adamlar? getirdiklerini belirterek, kalitenin ve ba?ar?n?n günden güne yükseldi?ini belirtti.
Gebze Teknik Üniversitesi’ne Gebzelilerin çok sahip ç?kt???n? ve bahsederken de “Üniversitemiz” demelerinden çok memnun olduklar?n?, bu konuda eme?i geçen herkese özellikle de Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi Ba?kan? ?brahim Karaosmano?lu’na çok te?ekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün,
Kampüsü günden güne büyüttüklerini ve geli?tirdiklerini yak?n zamanda da büyük bir Konferans Salonu, Cami ve Üniversite giri? kap?s? yaparak çok daha güzel hale getireceklerini belirterek sözlerini tamamlad?.
Daha sonra soru cevap k?sm?na geçildi, dinleyiciler, Rektör Görgün’ e çe?itli konularla ilgili çok say?da sorular sordular. Son derece samimi ve s?cak bir havada geçen program yap?lan ikramlarla sona erdi.

Joe Montana Youth Jersey width=”1440″ height=”960″>

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir