İTİKAF

  ?tikâf?n amac?; dünyayla ili?kileri asgari düzeye indirerek ki?inin kendisiyle ba? ba?a kalmas?, daha fazla ibadet yaparak, dua ederek günahlar?n?n ba???lanmas?n? ummas? ve Allah’a daha çok yakla?mas?d?r.

        ?slami literatürde itikâf, “bir mescidde Allah’?n r?zas?n? kazanma niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek” demektir. Hadis kaynaklar? Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretten sonra her y?l ramazan?n son on gününde itikâfa çekildi?ini, han?mlar?n?n da genelde Rasûl-i Ekrem’le birlikte itikâf yapt???n? nakleder (Sahin-i Buhârî, “?tikâf” Sahih-i Müslim, 3; Tirmizî, “Savm”,80).   Hz. Âi?e (r.anha)’nin bildirdi?ine göre Rasûlullah (s.a.s) Ramazan’da son on gün girince geceleri ihya eder, ailesini ibadet için uyand?r?r, ibadete daha çok önem verir, di?er vakitlere nisbetle daha çok ibadet eder ve Müslümanlara da bunu tavisye ederdi. (Sahih-i Müslim, “?tikâf”, 7)

        Bir ibadet çe?idi olarak itikâf,  Hz. ?brahim (a.s) zaman?ndan beri bilinmektedir(Bakara, 125). Kur’ân vahyi taraf?ndan da onaylanan (Bakara, 2/87) bu ibadet, Hz. Peygamber’in hayat?nda önemli bir yer tutmaktad?r. Rasulûllah (s.a.s)’?n Medine’de sadece bir sene hariç her y?l itikâf yapt??? bilinmektedir. (Tirmizi, “Savm”, 79)

        ?slam öncesi Mekke toplumunca da bilinen itikâf,  Hz. Peygamber’in uygulamalar?yla sünnet vasf? kazanm??t?r. O, zaman zaman ve ço?unlukla da Ramazan ay?n?n son on gününde Mescidi-i Nebevi’de itikâfa girer, yani günün bütün saatlerini orada geçirirdi. Kendisine bu maksatla mescid içinde bir çad?r kuruldu?u, zorunlu ihtiyaçlar? d???nda mescidden ç?kmad??? bilinmektedir. (Sahih-i Müslim,79; ‘’?tikâf” ,Tirmizi, “Savm” , 1-6; Ebû Dâvud, Russell Wilson Authentic Jersey “Savm”, 77-78)

 

?tikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem oldu?u gibi Ramazan’?n son on gününde olmas? tahmin edilen Kadir Gecesine rastlama imkân? ve umudunu da art?r?r. Kadir Gecesi mü’minlerin en de?erli, en bereketli, Russell Wilson Womens Jersey en mutlu gecesidir. Çünkü Yüce Yarat?c?’n?n, rahmet kap?lar?n? sonuna kadar açt???, manevi ziyafetin davetlilerine her türlü ihsanda bulunuldu?u bin aydan daha hay?rl? bir gecedir.

Çünkü Yüce Yarat?c?’n?n, rahmet kap?lar?n? sonuna kadar açt???, manevi ziyafetin davetlilerine her türlü ihsanda bulunuldu?u bin aydan daha hay?rl? bir gecedir. Ebû Hureyre (r.a)’den rivayet edilen bir hadise göre Hz. Peygamber, Kadir Gecesi hakk?nda ?öyle buyurmu?tur. “Kim ki inanarak ve sevab?n? Allahtan umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmi? günahlar? ba???lan?r.”  Rasûlullah (s.a.s) özellikle Kadir Gecesini Ramazan’?n son on gününün tek gecelerinde aramam?z? tavsiye etmi?tir. (Sahih-i Müslim, “S?yam”, 216)

 

Ümmetine nebevi bir hat?ra b?rakan Hz. Peygamber, itikâf? te?vik ve tavsiye ederek “Kadir Gecesinden mahrum olan bütün hay?rdan mahrum olur” buyurmu?tur.(Müsned, II, 230,285) Dolay?s?yla modern hayatta ya?anan yo?unluk sebebiyle kendisine zaman ay?ramayan Müslüman için bulunmaz bir f?rsatt?r itikâf hali. Geride b?rakt??? y?l?n muhasebesini yapmak, gelece?i daha verimli bir ?ekilde planlayabilmek, Ramazan ay?n?n Russell Wilson Youth Jersey manevi ikliminden daha fazla yararlanmak ve “bin aydan daha hay?rl? olan o kadri yüce olan Kadir Gecesini (Kadr, 97/1-5) tam olarak ihya edebilmi? olman?n yoludur.

One thought on “İTİKAF

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir