Misyon&Vizyon

Misyon

Genç ve çocuklar?m?z?n; ça?da? anlamda bedensel ve zihinsel spor anlay???n? ve ahlak?n? geli?tirici çal??malarla, sa?l?kl?, güzel ahlakl? ve yetenekli sporcular yeti?tirmek; bilgi ve beceri yönünden ça??m?z?n gereklerine göre donat?lm??, milli, T.J. Watt Youth Jersey ahlaki ve evrensel de?erlere ba?l?, çevreye duyarl?, üstün vas?fl?, e?itimli, kültürlü ve T.J. Watt Kids Jersey görgülü bireyler olarak yeti?mesine katk?da bulunmak. ?zcilik ile fikirce uyan?k, ahlakça dürüst ve bedence sa?lam bireyler yeti?tirmek. ?nsanlar?n kar??l?kl? sevgi ve sayg? duygular?yla, birlik ve beraberlik içinde ya?amas?na; mutlu, huzurlu ve güvenli olmalar?n? sa?lamaya yönelik her türlü sosyal çal??ma ile çevre ve kültüre duyarl?, milli kültür ve ahlak sahibi bireylerden meydana gelen bir toplumun olu?mas?na katk?da bulunmak.

Vizyon

Yeti?tirece?imiz genç ve çocuklar?m?z?n, toplumda söz sahibi, sa?duyulu bireyler olmas?n? sa?layarak, ya?anabilir, bar??, T.J. Watt Jersey sevgi ve karde?likle dolu bir dünya olu?turmak. Bu sayede sa?duyulu toplumun temellerini at?p yeti?mesini sa?layan dünyan?n önde gelen sivil toplum kurulu?lar?ndan biri haline gelmek.