Sanayi Bölgesi Gebze’de Çocuklar İzcilikle Tanışıyor

GEBZE ?L?M KÜLTÜR VE ÇEVRE KULÜBÜ DERNE??

‘’SANAY? BÖLGES? GEBZE’DE ÇOCUKLAR ?ZC?L?KLE TANI?IYOR’’ADLI

34 NO’LU PROJEN?N  GERÇEKLE?T?R?LEN FAAL?YETLER?

       Projemizin ya?anm?? hikayesi,Aral?k 2014 tarihinde,Bakanl???m?zda at?lan imzayla ba?lad?.Gebze’de yanan izcilik ate?i,Bakanl???m?z?n projemizi kabul etmesiyle ,ilçemizin her taraf?n? sard?.Neler yapmad?k ki………

1.GEZ?LER:50 ?zci ve 10 liderle,farkl? zamanlarda iki kez  ?stanbul Tarih ve Kültür Gezileri yapt?k.Topkap? saray?n?,Eyüp Sultan’?,Dolmabahçe ve Beylerbeyi Saraylar?,Panorama 1453 ?stanbul’u  gezdik

2.?ZC? E??T?MLER?:Kulüp binam?zda haftan?n üç günü,izci lderlerimizin öncülü?ünde,izcilerimize,kampç?l?k,ate? yakma,teknik iz ve i?aretleri,iz sürme….k?saca hayat?n? idame etme e?itimlerini verdik.Art?k her izcimiz,çad?r kurmay?,güvenli ate? yakmay? ve en önemlisi de oba ruhunu kazand?.

3.DO?A YÜRÜYÜ?LER?:?zcilerin en önemli etkinli?i olan do?a yürüyü?leri daha da anlaml? oldu.45 izci ve 1 12th Fan Jersey tane liderimizle Akf?rat ,Çaml?ca ve Sapanca’da do?a yürüyü?leri yapt?k.

4.F?DAN D?KME:Proje kapsam?nda Gebze K?z ?hl okulu ile birlikte 200 adet fidan diktik.

5.?ZC? KAMPLARI:?zcili?in en önemli ve en heyecan verici anlar? tabiî ki kamplar ve kamp ate?i etkinlikleri.O kadar çok kamp yapt?k ki;bakanl???m?za bu anlamda müte?ekkiriz.50 ?zcinin kat?ld??? iki gecelik Aks???n izci kamp?,dört kez Gaziler da?? izci kamp?,Sar?su’da BABA-EVLAT izci kamp?,ve;

Türkiye ?zcilik Federasyonunun organize etti?i,yakla??k 6000 izcinin kat?ld??? 5 gecelik ÇANAKKALE M?LL? B?L?NÇ KAMPI’na ,25 izci ve 5 izci liderimizle i?tirak ettik.

6.S?NEMA ETK?NL???:?zcilerimizi iki kez sinema’ya götürdük.

7.P?KN?K VE KAYNA?MA:Farkl? sosyo-ekonomik yap?ya  sahip izcilerimizin,kayna?mas? ve beraber hareket edebilmeleri için piknikler yapt?k.

8.SEM?NERLER:Dedik ya…?zcilik ate?i tüm Gebze’yi sars?n..Bu niyetle ?lçemizin güzide okullar?ndan;Yücel Boru Fen lisesinde,Gebze K?z ihl’de ve bizim için en anlaml? seminerin yap?ld??? ÖZEL E??T?M UYGULAMA MERKEZ?(Z?H?NSEL YETERS?ZL??? OLAN Ö?RENC?LERE)okullar?nda izcili?? anlatt?k.Kulüp binam?zda izcilerimize’’VER?ML? DERS ÇALI?MA VE ZAMANI ETK?N KULLANMA ‘’SEM?NERLER? VERD?K.

9.GÖRÜNÜRLÜLÜK FAAL?YETLER?:Projemizle izcilerimize izci üniformas?,kulübümüze mat,çad?r ve tulum ald?k.Projemizin tan?t?m? için sosyal medyay? ve görsel bas?n? etkin kulland?k.Tüm faaliyetlerimiz il ve ilçe bas?n?nda yer ald?.Tüm 12th Fan Authentic Jersey faaliyetlerimize ve kamplar?m?za,ilçemizin protokolu i?tirak etti.Özellikle Gençlik ve Spor müdürlü?ümüzle bu süreçte i?birli?i yapt?k.

SÖZÜN ÖZÜ;?Y? K? BÖYLE B?R PROJEY? HAZIRLADIK ; ?Y?K? BAKANLI?IMIZ B?ZE GÜVEN?P ,PROJEM?Z? KABUL ETT?.SANAY? BÖLGES? GEBZE’DE ?ZC?L?K ATE??N?N HER YER? SARDI?INI VE VATANINI SEVEN B?R GENÇL?K OLDU?UNU GÖRECEKS?N?Z.TEKRAREN ,BU ?MKANI 12th Fan Womens Jersey B?ZE SUNAN GENÇL?K VE SPOR BAKANLI?IMIZA ?ÜKRANLARIMIZI SUNARIZ.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir