Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yar??mas? 

Server Gençlik ve Spor 12th Fan Kids Jersey Kulübü’müzün “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yar??malar?” çerçevesinde gerçekle?tirdi?i, farkl? kategorilerde 7’den 70’e yar??ma f?rsat? veren “Ödüllü Kitap Okuma Yar??malar?” bu y?l da tüm h?z?yla devam ediyor.

?lkini, hicri 1434 y?l?nda Ankara Asilder Gençlik ve Spor Kulübü’nün katk?s?yla, Ömer Nasûhi Bilmen’in Büyük ?slâm ?lmihali kitab?ndan düzenledi?imiz yar??mam?za 87.014 ki?i kat?ld?.

Hicri 1435 y?l?nda ise Kur’an’?n Anlam?yla Russell Wilson Jersey Bulu?mak Platformu’yla birlikte düzenledi?imiz Kur’an-? Kerim Meâli konulu yar??mam?z? ise Russell Wilson Authentic Jersey 61 ülkeden 174.399 ki?inin kat?l?m?yla co?kulu bir ?ekilde gerçekle?tirdik.

Hicri 1436 y?l?nda Son Peygamber Platformu’yla birlikte  “Kur’an-? Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi” kitab?ndan düzenlenen siyer yar??mas?, toplamda 264.929 ki?inin kat?l?m?yla tamamland?.

Hicri 1437 y?l?nda Son Peygamber Platformu’yla birlikte düzenlenen yar??ma, Diyanet ??leri Ba?kan Yard?mc?s? Prof. Dr. Mehmet Emin Özaf?ar taraf?ndan Ufka Yolculuk Kültür Yar??mas? için özel olarak derlenen “Riyazü’s Salihin’den 1001 Hadis Seçkisi” adl? eserden yap?ld? ve tüm dünyadan 359.230 ki?inin kat?l?m?yla tamamland?.

Hicri 1438 Y?l?nda Yar??ma Kur’an-? Kerim Meali konusunda yap?ld?. Bu konuda yar??mac?lar, ’Feyzü’l-Furkan Kur’an-? Kerim Meali – Hasan Tahsin Feyizli’, ’Kur’an-? Kerim Meali – Türkiye Diyanet Vakf?’, ’Kuran? Hakim ve Meali Kerim – Hasan Basri Çantay’ ve ’Kur’an-? Kerim Meali – Ömer Nasuhi Bilmen’ kitaplar?ndan sorumlu tutuldu.Türkiye ve 75 ülkeden 588 bin 178 ki?i kat?ld?.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir